taggrs-logo

Algemene Voorwaarden

Definities

Aanbod/Aanbiedingen:
Ieder aanbod van TAGGRS tot het aangaan van een Overeenkomst;

Applicatie(s):
De door middel van de Dienst ter beschikking gestelde software(modules) zoals omschreven in de Overeenkomst;

TAGGRS:
De besloten vennootschap TAGGRS B.V., gevestigd te (8442 EZ) Heerenveen aan het Coehoorn van Scheltingaweg 1P, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90185943, zijnde de gebruiker van deze Voorwaarden;

Beschikbaarheid:
De periode dat Opdrachtgever de Applicatie door middel van de Dienst daadwerkelijk tot haar beschikking heeft;

Dienst(en):
Het door TAGGRS tegen betaling beschikbaar stellen en houden van de Applicatie(s) ten behoeve van Opdrachtgever op een Server, zoals omschreven in de Overeenkomst;

Gebruiker:
Een natuurlijke persoon die door Opdrachtgever geautoriseerd is om via de Portal beschikbare Applicatie(s) te gebruiken;

Interface:
Een Hulpmiddel zijnde een communicatiekoppeling tussen de Dienst en systemen binnen het domein van Opdrachtgever;

Hulpmiddelen:
De middelen die door de Gebruiker en/of Opdrachtgever geïnstalleerd worden op zijn computer om gebruik te kunnen maken van de Applicatie;

Opdrachtgever:
de natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie TAGGRS een Aanbod doet en/of met wie Taggrs een Overeenkomst aangaat;

Overeenkomst:
Iedere overeenkomst tussen Partijen ter zake het door TAGGRS verlenen van Diensten aan Opdrachtgever;

Partij:
TAGGRS en Opdrachtgever c.q. ieder voor zich;

Persoonsgegeven:
Een persoonsgegeven zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) dat bij het gebruik van de Dienst en/of de Applicatie(s) wordt verwerkt;

Portal:
De internetsite waar Opdrachtgever en Gebruiker de Dienst kan gebruiken en wijzigingen kan aanvragen;

Server:
Een door of ten behoeve van TAGGRS beheerde computer of bij elkaar horende groep computers en aanverwante hardware (‘cloud’), met daarop webserver apparatuur, de Applicatie(s), ondersteunende programmatuur en/of database software, die bereikbaar is door middel van het internet;

Toegangsmiddelen:
De middelen, zoals een token of combinatie van toegangscode en met een gebruikersnaam, waarmee kan worden verkregen tot de Portal, Server en de Applicatie(s);

Verwerkersovereenkomst:
De  tussen  TAGGRS  en  Opdrachtgever  gesloten verwerkersovereenkomst, waarbij Taggrs als ‘verwerker’   en        Opdrachtgever  als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ kwalificeert in de zin van de AVG;

Voorwaarden:
Deze algemene voorwaarden voor dienstverlening van TAGGRS.

2. Algemeen


2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten.

2.2
Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze van rechtswege – zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen hoeft te worden – van toepassing op iedere nadien gesloten Overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Opdrachtgever gehanteerde voorwaarden wordt door TAGGRS uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door TAGGRS van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst.

2.4
In geval van nietigheid of vernietiging door Opdrachtgever van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5
Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

3. Aanbiedingen


3.1
Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2
Een door Opdrachtgever binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door TAGGRS gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door TAGGRS worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van TAGGRS tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Opdrachtgever geleden schade.

3.3
Een door Opdrachtgever gegeven opdracht wordt door TAGGRS bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Opdrachtgever niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging bezwaren tegen deze bevestiging heeft geuit is de opdracht, zoals omschreven in de opdrachtbevestiging, door Opdrachtgever aanvaard.

3.4
Als Opdrachtgever aan TAGGRS met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens verstrekt mag TAGGRS uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Opdrachtgever vrijwaart TAGGRS voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.

3.5
Als een Aanbod wordt gedaan op verzoek van Opdrachtgever en dit Aanbod niet wordt aanvaard, heeft TAGGRS het recht alle kosten die zij heeft moeten maken om haar Aanbod te doen bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

3.6
De in het Aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4. Opdracht
4.1
Opdrachtgever geeft TAGGRS opdracht om de Diensten te leveren zoals omschreven in de Overeenkomst en de Voorwaarden. De Diensten en de Applicatie(s) worden geleverd in de staat “zoals deze is/zijn”, “zoals deze beschikbaar is/zijn” en “met alle aanwezige gebreken”.

4.2
 TAGGRS is niet gehouden ten behoeve van de uitvoering van de Diensten te beschikken over een uitwijkcentrum of andere uitwijkfaciliteiten.

4.3
TAGGRS is te allen tijde gerechtigd om aanpassingen te doen aan het ontwerp of functioneren van de Diensten en/of Applicatie(s).

4.4
Het gebruik van de Diensten en/of Applicatie(s) geschiedt geheel voor eigen rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever garandeert de Applicatie(s) niet te zullen gebruiken voor andere doeleinden dan die zijn vermeld in of voortvloeien uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden en vrijwaart TAGGRS voor alle eventuele inbreuken en schades die mochten ontstaan als gevolg van de toepassing en/of het gebruik van de Diensten en/of Applicatie(s) en stelt TAGGRS in dat kader volledig schadeloos.

5. Prijs
5.1
De voor de Diensten te betalen prijs is opgenomen in de Overeenkomst.

5.2
De in de Overeenkomst genoemde en overigens door Partijen gedurende looptijd van de Overeenkomst besproken prijzen luiden in euro’s en zijn exclusief verschuldigde omzetbelasting en andere van overheidswege opgelegde heffingen.

5.3
TAGGRS is gerechtigd de overeengekomen prijzen periodiek te wijzigen, waaronder het recht om de prijzen en tarieven 1 maal per contractjaar aan te passen. TAGGRS zal Opdrachtgever ten minste een kalendermaand van tevoren schriftelijk op de hoogte stellen van tariefwijzigingen, zonder het recht van Opdrachtgever om deze Overeenkomst met Leverancier te beëindigen in verband met de prijsverhoging.

6. Betaling
6.1
Betaling van door TAGGRS gefactureerde bedragen dient steeds te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, maar in geen geval later dan 30 dagen na factuurdatum op een door TAGGRS aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door TAGGRS aangegeven. TAGGRS is gerechtigd om periodiek te factureren.

6.2
Indien Opdrachtgever een factuur niet binnen de in artikel 6.1 genoemde termijn heeft betaald, dan is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim (artikel 6:83 sub a BW). Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente (6:119a BW) over het gefactureerde bedrag verschuldigd, alsmede is Opdrachtgever in dat geval tevens gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, deze laatste forfaitair vast te stellen op 15% van de achterstallige bedragen met een minimum van € 500,–.

6.3
Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van het door hem aan TAGGRS verschuldigde met eventuele vorderingen op TAGGRS. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

7. Beschikbaarheid en aanpassing
7.1
TAGGRS zal zich inspannen om de overeengekomen Dienst steeds naar behoren te doen functioneren en streeft naar een zo hoog mogelijke beschikbaarheid, kwaliteit en beveiliging van de Dienst. TAGGRS geeft echter geen garantie dat de Dienst zonder fouten, storingen of onderbreken functioneert. Op TAGGRS rust alleen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. TAGGRS streeft ernaar om eventuele fouten, storingen of onderbrekingen zo spoedig mogelijk te verhelpen. Indien TAGGRS daarin niet slaagt, levert dit in geen geval een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst van de zijde van TAGGRS op noch een grondslag zijn voor Opdrachtgever om de Overeenkomst te beëindigen of anderszins aan te tasten. In geen geval is TAGGRS aansprakelijk voor (gevolg)schade.

7.2
TAGGRS behoudt zich het recht voor om – zonder voorafgaande inlichting aan Opdrachtgever – de technische en functionele eigenschappen van de Dienst tussentijds te wijzigen om de functionaliteit te verbeteren en om eventuele fouten te herstellen of om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

7.3
Opdrachtgever zal eventuele fouten in de Dienst onverwijld schriftelijk aan TAGGRS melden. Onder “fouten” wordt in dit kader verstaan het substantieel niet voldoen aan de door TAGGRS schriftelijk kenbaar gemaakte functionele of technische specificaties. Van een fout is alleen sprake indien Opdrachtgever deze kan aantonen, reproduceerbaar is en aan het normale gebruik van de Dienst in de weg staat. TAGGRS spant zich in om eventuele fouten in de Dienst op te sporen en te herstellen. TAGGRS kan echter niet garanderen dat alle fouten worden hersteld en is in geen geval aansprakelijk voor (gevolg)schade.

7.4
Indien een in artikel 7.2 en 7.3 bedoelde aanpassing leidt tot een materiële afwijking in de functionaliteit van de Dienst, zal TAGGRS Opdrachtgever daarvan voordat de aanpassing beschikbaar komt, schriftelijk of elektronisch op de hoogte stellen.

7.5
TAGGRS behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onder meer onderhoud, aanpassing of verbetering van de computersystemen van TAGGRS. TAGGRS zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Opdrachtgever tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Een dergelijke aangekondigde buitengebruikstelling van de Dienst is in geen geval te beschouwen als een tekortkoming van TAGGRS in de nakoming van haar verbintenissen jegens Opdrachtgever en TAGGRS is derhalve niet aansprakelijk voor (gevolg)schade.

7.6
TAGGRS staat niet in voor een goede werking van de Dienst indien geen gebruik wordt gemaakt van de door TAGGRS ten behoeve van de Dienst (al dan niet aanbevolen) hard- en software (waaronder onder andere besturingssysteem en infrastructuur met de daarbij behorende instellingen). TAGGRS staat voorts niet in voor een goede werking van de Dienst indien sprake is van onoordeelkundig gebruik van de Dienst door Opdrachtgever en/of het onjuiste implementeren en gebruiken van de Dienst door Opdrachtgever.

7.7
TAGGRS kan in overleg met Opdrachtgever bètaversie(s) van (een of meer modulen van) de Dienst aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Gebruik van deze versie(s) is in alle gevallen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

8. Hulpmiddelen
8.1
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en functioneren van de voor de toegang tot en het gebruik van de Diensten benodigde Hulpmiddelen, waaronder begrepen de door Opdrachtgever gebruikte hardware, (rand)apparatuur en software, hulpapplicaties, configuratie en internetverbinding en (overige) telecommunicatiefaciliteiten, die voldoen aan de door TAGGRS genoemde technische en functionele specificaties en eventuele aanwijzingen van TAGGRS.

8.2
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de instandhouding van een aansluiting op het energienetwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor de toegang tot en gebruik van de Dienst.

8.3
Op het gebruik van de hulpapplicaties kunnen aanvullende (licentie)voorwaarden (van derden) van toepassing zijn. TAGGRS garandeert niet de volledige functionaliteit van de door Opdrachtgever gebruikte hulpapplicaties en/of koppelingen en is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade in verband met het niet (volledig) werken van of tekortkomingen en andere fouten in de door Opdrachtgever gebruikte hulpapplicaties.

9. Toegang tot de Dienst
9.1
Opdrachtgever is verantwoordelijk voor ieder gebruik, met of zonder zijn toestemming, van de Dienst en van de aan hem beschikbaar gestelde Toegangsmiddelen. TAGGRS is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van Opdrachtgever en/of derden, die is ontstaan door onbevoegd en/of onoordeelkundig gebruik van de Toegangsmiddelen.

9.2
De verstrekte Toegangsmiddelen zijn niet overdraagbaar, strikt persoonlijk en uitsluitend voor gebruik binnen de organisatie van Opdrachtgever. Opdrachtgever zal de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen ten aanzien van het gebruik van de Toegangsmiddelen en deze geheimhouden voor derden.

9.3
TAGGRS kan de Toegangsmiddelen steeds naar eigen inzicht wijzigen, waar TAGGRS Opdrachtgever schriftelijk, in elektronische vorm of mondeling van op de hoogte zal stellen.

9.4
Opdrachtgever zal die maatregelen treffen die noodzakelijk zijn om te voorkomen dat de Toegangsmiddelen in handen komen van ongeautoriseerde derden. De Toegangsmiddelen zijn enkel en alleen bestemd voor het gebruik door de Opdrachtgever. Opdrachtgever stelt TAGGRS onmiddellijk op de hoogte indien de Toegangsmiddelen onbevoegd wordt gebruikt dan wel Opdrachtgever daartoe redelijkerwijs een vermoeden heeft.

9.5
Opdrachtgever kan TAGGRS verzoeken de Toegangsmiddelen te blokkeren. TAGGRS is ook gerechtigd te allen tijde Toegangsmiddelen uit eigen beweging te blokkeren, indien TAGGRS op de hoogte is van mogelijk onbevoegd gebruik van de Toegangsmiddelen. TAGGRS is in dat geval niet aansprakelijk voor (gevolg)schade van Opdrachtgever en/of derden die is ontstaan door het blokkeren van de Toegangsmiddelen.

10. Gebruik van de Dienst
10.1
Opdrachtgever en Gebruiker mogen de Dienst slechts gebruiken ten behoeve van de genoemde modules zoals vermeld in de Overeenkomst, Partijen genoegzaam bekend, en met inachtneming van het hierna bepaalde.

10.2
Slechts Opdrachtgever en Gebruiker zijn gerechtigd tot het gebruik van de Dienst, waarbij geldt dat het aan iedere unieke Gebruiker slechts is toegestaan van zijn eigen niet-exclusieve licentie gebruik te maken.

10.3
Het is Opdrachtgever en Gebruiker slechts toegestaan de Dienst te gebruiken in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van Opdrachtgever en Gebruiker.

10.4
Opdrachtgever staat er bij het gebruik van de Dienst in elk geval voor in dat hij en de Gebruiker(s), voor zover relevant, de volgende regels in acht nemen:
a. Opdrachtgever zal zorgdragen voor het beschermen van haar (rand)apparatuur, software, infrastructuur en internetverbinding tegen virussen, computercriminaliteit en (ander) onrechtmatig gebruik door Gebruiker(s) of derden;
b. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal bij het gebruik van de Dienst geen (computer)virussen of andere bestanden verspreiden die de (goede werking van de) Dienst (kunnen) beschadigen;
c. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen (doen) verrichten waardoor storingen in de Dienst, (computer)netwerken of infrastructuren (van andere gebruikers) kunnen worden veroorzaakt of ten aanzien daarvan overlast, beperkt gebruik of onvoorzien gebruik (voor andere gebruikers) kan worden veroorzaakt;
d. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet ongevraagd grote hoeveelheden berichten met dezelfde of vergelijkbare inhoud (‘spam’) verzenden;
e. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen Toegangsmiddelen misbruiken of de beveiliging van de Dienst doorbreken en/of proberen te doorbreken;
f. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen handelingen verrichten of nalaten waarvan hij weet of redelijkerwijs had moeten weten dat die zouden kunnen leiden tot een gebruik van de Dienst dat strafbaar of jegens TAGGRS en/of derden onrechtmatig is;
g. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal geen racistisch of discriminerend materiaal en/of (kinder)pornografie openbaar maken of verspreiden. Onder verspreiden wordt tevens verstaan het plaatsen op of verspreiden via de infrastructuur van de Dienst;
h. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal niet tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan (“hacken”);
i. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal op geen enkele wijze inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van TAGGRS en/of derden; en
j. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal zonder voorafgaande uitdrukkelijk schriftelijke toestemming van TAGGRS informatie en gegevens die TAGGRS in het kader van de Dienst verstrekt niet openbaar maken, verveelvoudigen of anderszins aanwenden, anders dan voor gebruik in de interne bedrijfsvoering van Opdrachtgever;
k. Opdrachtgever en/of Gebruiker zal te allen tijde uitvoering geven aan de (licentie)voorwaarden van derden als bedoeld in artikel 11.

10.5
Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker(s) in strijd met één of meerdere van de hiervoor genoemde regels handelt, is Opdrachtgever verplicht de door TAGGRS in verband daarmee te geven redelijke instructies op te volgen en te doen opvolgen door de Gebruiker(s).

10.6
Indien gegevens die met behulp van de Dienst worden opgeslagen, bewerkt, verwerkt of anderszins ingevoerd onrechtmatig zijn jegens derden, is TAGGRS gerechtigd deze gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, van de Server te verwijderen en te vernietigen. Reeds nu voor alsdan verleent Opdrachtgever (voor zover nodig) toestemming aan TAGGRS om alle inbreukmakende gegevens van de Server te verwijderen en te vernietigen. TAGGRS zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor enige (gevolg)schade die voortvloeit uit dit handelen.

10.7
TAGGRS kan de Toegang tot de Diensten verhinderen door Toegangsmiddelen buiten gebruik te stellen of de dienstverlening opschorten, indien zij een vermoeden heeft dat deze gebruikt wordt in strijd met het bepaalde in de Overeenkomst. De verplichting tot betaling door Opdrachtgever blijft gedurende een dergelijke buitengebruikstelling bestaan.

10.8
Het is Opdrachtgever niet toegestaan de Dienst of een kopie daarvan geheel of gedeeltelijk te verveelvoudigen, verhuren of uit te lenen. Het is Opdrachtgever niet toegestaan de in Dienst voorkomende aanduidingen omtrent het makerschap of het vertrouwelijk karakter van de programmatuur of enige verwijzing naar TAGGRS, te wijzigen of te verwijderen.

10.9
Het is Opdrachtgever slechts toegestaan de Dienst te laden en in beeld te brengen indien en voor zover technisch noodzakelijk en in overeenstemming met de toegestane gebruiksdoeleinden en de uitvoering van de Overeenkomst.

10.10
Alle rechten met betrekking tot de Dienst die niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst aan Opdrachtgever worden verleend, worden door TAGGRS voorbehouden.

10.11
Indien Opdrachtgever en/of Gebruiker(s) in strijd handelt/handelen met het bepaalde in dit artikel, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is TAGGRS gerechtigd om – zonder voorafgaande ingebrekestelling – de Overeenkomst te ontbinden en heeft TAGGRS voorts alle rechten die de wet in een dergelijk geval aan haar toekent.

11. Applicaties van derden
11.1
Indien en voor zover bij de uitvoering van de Diensten en/of Applicatie(s) applicaties, diensten of andere programmatuur van derden ter beschikking worden gesteld of worden gebruikt, zijn, voor wat betreft die applicaties, diensten of andere programmatuur, de voorwaarden van die derden integraal van toepassing. Opdrachtgever aanvaardt de bedoelde voorwaarden van derden en garandeert daarmee in overeenstemming te zullen handelen.

11.2
Voor het geval Opdrachtgever ten behoeve van de deugdelijke uitvoering van de Diensten en/of de werking van de Applicatie(s) zelf applicaties, diensten of andere programmatuur van derden afneemt en/of gebruikt, garandeert Opdrachtgever dat zij te allen tijde zal handelen conform de aan die afname of dat gebruik door de betreffende derde verbonden voorwaarden. TAGGRS controleert applicaties, diensten of andere programmatuur van deze derden niet en het gebruik hiervan geschiedt volledig voor rekening en risico van Opdrachtgever. TAGGRS is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor applicaties, diensten of andere programmatuur van derden. Opdrachtgever vrijwaart TAGGRS voor alle eventuele inbreuken en schades die mochten ontstaan als gevolg van de toepassing en/of het gebruik van de betreffende applicaties, diensten of andere programmatuur van derden en stelt TAGGRS in dat kader volledig schadeloos.

11.3
Indien en voor zover de bedoelde voorwaarden van derden in de verhouding tussen Opdrachtgever en TAGGRS om welke reden dan ook geacht worden niet van toepassing te zijn of buiten toepassing worden verklaard, geldt het bepaalde tussen in de Overeenkomst en de Voorwaarden tussen Partijen onverkort.

11.4
Taggrs is ten aanzien van het gebruik en het onderhoud van de Applicatie nimmer aansprakelijk tot meer of anders dan hetgeen geldt in de relatie tussen TAGGRS en de desbetreffende toeleverancier van die Applicatie.

12. Intellectuele eigendomsrechten en licentie
12.1
Alle rechten van intellectueel eigendom op alle in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen waarop enig recht van intellectueel eigendom rust of kan rusten, berusten uitsluitend bij TAGGRS of diens licentiegevers.

12.2
Opdrachtgever verkrijgt uitsluitend de herroepelijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruiksrechten en bevoegdheden, zoals in de Overeenkomst of anderszins uitdrukkelijk en schriftelijk zijn toegekend, voor de duur van de Overeenkomst (licentie). De licentie wordt verleend onder de voorwaarde dat Opdrachtgever de tarieven, zoals vermeld in de Overeenkomst, tijdig en volledig betaalt en onder de voorwaarde dat de Opdrachtgever in overeenstemming handelt met het bepaalde in de Overeenkomst en de Voorwaarden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TAGGRS is Opdrachtgever niet gerechtigd om sublicenties te verlenen.

12.3
Opdrachtgever zal de in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen niet anderszins verveelvoudigen of openbaar maken. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectueel eigendom uit in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen te verwijderen of te wijzigen. Het is Opdrachtgever evenmin toegestaan om de broncode van door middel van reverse engineering te reconstrueren. Opdrachtgever garandeert dat zij de intellectuele eigendomsrechten die rusten op of vervat zijn in de in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen niet voor andere doeleinden zal gebruiken dan de doeleinden die zijn opgenomen in de Overeenkomst.

12.4. Het is TAGGRS toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen, op voorwaarde dat deze maatregelen de functionaliteit negatief beïnvloedt. Indien de in het kader van de Diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde Applicaties of andere documentatie en andere materialen door middel van technische bescherming zijn beveiligd, is het Opdrachtgever niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

12.5
. Opdrachtgever is niet gerechtigd zelfstandig fouten in de Dienst en/of Applicatie te (doen) herstellen, er aanpassingen in aan te brengen, over te brengen naar andere apparatuur, te koppelen met andere apparatuur en software, zelfstandig de functionaliteit uit te breiden, parameters te wijzigen en/of beveiligingen te verwijderen.

12.6
TAGGRS is te allen tijde gerechtigd te onderzoeken of Opdrachtgever (de intellectuele eigendomsrechten die rusten op of vervat zijn in) de Diensten en/of Applicatie afneemt op een wijze die overeenstemt met de Overeenkomst. Opdrachtgever verplicht zich om op eerste verzoek van TAGGRS aan een dergelijke audit mee te werken.

13. Gegevens van Opdrachtgever en verwerking van Persoonsgegevens
13.1
Voor zover er gegevens, die geen Persoonsgegevens zijn, door Opdrachtgever worden gebruikt bij de Diensten en/of ingevoerd in de Applicatie door Opdrachtgever, blijft Opdrachtgever hiervoor geheel zelfstandig verantwoordelijk en aansprakelijk. Opdrachtgever garandeert dat alle verstrekte gegevens juist, accuraat, volledig en actueel zijn en zullen blijven. TAGGRS is niet gehouden om de juistheid, accuraatheid en volledigheid van gegevens te controleren en is daarvoor niet verantwoordelijk of aansprakelijk. Gegevens mogen slechts worden gebruikt in overeenstemming met de Overeenkomst en de Voorwaarden.

13.2
Voor zover er Persoonsgegevens worden verwerkt, draagt Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke zorg voor een rechtmatige verwerking van Persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en aanverwante wet- en regelgeving. Partijen hebben een Verwerkersovereenkomst gesloten, die onlosmakelijk onderdeel uitmaakt van de Overeenkomst en de Voorwaarden die daarop eveneens van toepassing zijn. Opdrachtgever vrijwaart TAGGRS en stelt haar volledig schadeloos voor alle aanspraken van derden en (gevolg)schades als gevolg van schending van Opdrachtgever van de hiervoor bedoelde wet- en regelgeving en de niet naleving van de Overeenkomst en de Voorwaarden die zien op (de verwerking van) Persoonsgegevens.

14. Aansprakelijkheid en schadevergoeding
14.1
TAGGRS is tegenover Opdrachtgever aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt en die het rechtstreeks en uitsluitend gevolg is van een aan TAGGRS toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst en die zich dient te openbaren binnen een termijn van maximaal 24 maanden na beëindiging van de Overeenkomst of oplevering, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.

14.2
Deze aansprakelijkheid van TAGGRS is beperkt tot maximaal 3 maal de factuurwaarde exclusief BTW per periode zoals vermeld in de Overeenkomst, zulks met een maximum van € 25.000,–. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, wordt de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag gelijk aan 3 maal het totaalbedrag dat in het kader van de opdracht in de laatste 6 maanden vóór het ontstaan van de schade van Opdrachtgever exclusief BTW is bedongen, zulks met een maximum van € 25.000,–. Deze beperking van aansprakelijkheid is van overeenkomstige toepassing op eventuele vrijwaringsverplichtingen van TAGGRS.

14.3
Indien het bepaalde in artikel 14.1 en 14.2 om welke reden dan ook geen stand houdt, geldt in alle gevallen dat de aansprakelijkheid van TAGGRS is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van TAGGRS in een voorkomend geval uitkeert.

14.4
Indien en voor zover (de werking van) de Diensten en Applicaties afhankelijk is van de (werking van) diensten van derden, dan is TAGGRS voorts nimmer aansprakelijk voor schade ontstaan als direct of indirect gevolg van het niet (langer) functioneren van de diensten van deze derden.

14.5 Een reeks van samenhangende schadeveroorzakende gebeurtenissen geldt voor de toepassing van dit artikel als één gebeurtenis/schadegeval.

14.6
De in dit artikel opgenomen beperkingen en/of uitsluitingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten gunste van het personeel van TAGGRS en de hulppersonen die door TAGGRS bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken zijn.

15. Opschorting en ontbinding van de Overeenkomst
15.1
TAGGRS is bevoegd de nakoming van de verplichtingen met onmiddellijke ingang op te schorten of de Overeenkomst – zonder voorafgaande ingebrekestelling – te ontbinden indien (i) Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst en deze Voorwaarden niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, (ii) na het sluiten van de Overeenkomst TAGGRS ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, (iii) indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of (iv) indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van TAGGRS kan worden gevergd dat zij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

15.2
Voorts is TAGGRS bevoegd de Overeenkomst – zonder voorafgaande ingebrekestelling – te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van TAGGRS kan worden gevergd.

15.3
Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van TAGGRS op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien TAGGRS de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken die uit de wet, de Overeenkomst en de Voorwaarden.

15.4
In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Opdrachtgever niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, staat het TAGGRS voorts vrij om de Overeenkomst terstond – zonder voorafgaande ingebrekestelling – en met directe ingang (gedeeltelijk) te ontbinden. De vorderingen van TAGGRS op Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

15.5
Indien TAGGRS tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij jegens de Opdrachtgever op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan.

15.6
Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die TAGGRS vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de Overeenkomst reeds heeft verricht of geleverd, blijven onverminderd verschuldigd door Opdrachtgever en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Daarnaast zullen de werkzaamheden die werden verricht en de voor de uitvoering van de Overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

16. Geheimhouding
Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze verplichting tot geheimhouding geldt niet, indien openbaarmaking op grond van wet- of regelgeving dient plaats te vinden dan wel krachtens een gerechtelijke uitspraak.

17. Duur Overeenkomst, termijnen en gevolgen van beëindiging
17.1 De Overeenkomst gaat in op ingangsdatum zoals vermeld in de Overeenkomst en wordt aangegaan voor de duur van één kalenderjaar. Na ommekomst van deze termijn zal de Overeenkomst telkens stilzwijgend voor de duur van één kalenderjaar worden verlengd, tenzij één van partijen voor het verstrijken van de (verlengde) termijn met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden bij aangetekende brief de Overeenkomst opzegt.

17.2
In afwijking van het bepaalde in artikel 17.1 geldt dat TAGGRS te allen tijde en zonder opgaaf van redenen bevoegd is om de Overeenkomst op te zeggen zonder dat zij jegens Opdrachtgever enige (schade- of kosten)vergoeding is verschuldigd.

17.3
Na beëindiging van de Overeenkomst kan Opdrachtgever verzoeken om een eenmalige aanlevering van de bij het gebruik van de Diensten ingevoerde gegevens, waaronder Persoonsgegevens. TAGGRS kan deze gegevens in een gebruikelijk formaat aan Opdrachtgever ter beschikking stellen. Ingeval Opdrachtgever niet onverwijld na het beëindigen van de Overeenkomst heeft aangegeven dat hij de hiervoor genoemde overdracht van de gegevens wenst, is TAGGRS gerechtigd gegevens per direct, zonder voorafgaande mededeling, te verwijderen en te vernietigen tenzij op TAGGRS een wettelijke verplichting rust om deze gegevens te bewaren.

18. Toepasselijk recht en geschillen
18.1
Op alle door TAGGRS gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

18.2 Alle geschillen tussen Partijen worden bij uitsluiting beslecht door de Rechtbank Noord- Nederland, locatie Leeuwarden.

Inhoudsopgave